Przesyłanie plików tekstowych przez ftp za pomocą MS Dynamics AX 2009 jest opisywane szeroko, ale w przypadku binarnych trudniej znaleźć gotowe rozwiązanie. Na potrzeby wymiany zdjęć pomiędzy Axaptą i sklepem internetowym przygotowałem metody pobierające i wysyłające pliki na serwer ftp.

Opisane tutaj przykłady zawierają metody wysyłające i pobierające pliki binarne z serwera ftp oraz przykładowy kod uruchamiający, który najlepiej umieścić jako metody statyczne we własnej klasie z tego typu narzędziami. Rozwiązanie tu opisane jest oparte na bibliotekach .NET.

Wysyłanie pliku na serwer ftp

Metoda wysyłająca plik przez ftp. Należy jej przekazać w parametrach:

 • Obiekt System.Net.NetworkCredential zawierający login i hasło do ftp
 • Ścieżkę do pliku lokalnego
 • Ścieżkę do katalogu ftp

Metoda automatycznie zmienia nazwę pliku do małych liter celem uniknięcia problemów z obsługą na systemach unixowych.

Przykład kodu uruchamiającego wysyłanie i odbieranie

Listing kodu x++ metody sendFileToFtp()

static void sendFileToFtp(System.Net.NetworkCredential _credential, FilePath _fullFilePath, URL _ftpURL)
{
  System.IO.FileStream      fileStream;
  Int               fileStreamLength = 0;
  System.Byte[]          bufferFile;
  ClrObject            ftpo;//Dla potrzeb kowersji FtpWebRequest
  System.Net.FtpWebRequest    request;
  System.IO.Stream        reqStream;
  FileName            fileName;//Nazwa pliku bez ścieżki
  ;
  new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
  fileStream = System.IO.File::OpenRead(_fullFilePath);
  fileStreamLength = fileStream.get_Length();
  bufferFile = new System.Byte[fileStreamLength]();//Niezbędne nawiasy na końcu żeby ustanowienie działało w AX
  fileStream.Read(bufferFile, 0, bufferFile.get_Length());
  fileStream.Close();
  fileName = strlwr(Docu::getFileName(_fullFilePath));//nazwa z rozszerzeniem do małych liter
  ftpo = System.Net.WebRequest::Create(_ftpURL + "/" + fileName);//Najpierw tworzymy ClrObject
  request = ftpo;//następnie konwertujemy do FtpWebRequest
  request.set_Method("STOR");
  request.set_Credentials(_credential);
  reqStream = request.GetRequestStream();
  reqStream.Write(bufferFile, 0, bufferFile.get_Length());
  reqStream.Close();
  ftpo = null;
  request = null;
  bufferFile = null;
}

Pobieranie pliku z serwera ftp

Metoda pobierająca plik przez ftp. Należy jej przekazać w parametrach:

 • Obiekt System.Net.NetworkCredential zawierający login i hasło do ftp
 • Ścieżkę pod jaką ma zostać zapisany plik na dysku lokalnym
 • Ścieżkę do pliku na serwerze ftp

Listing kodu x++ metody readFileFromFtp()

static void readFileFromFtp(System.Net.NetworkCredential _credential, FilePath _fullFilePath, URL _ftpURL)
{
  System.IO.FileStream      outputFileStream;
  System.Int64          cl;
  Int               bufferSize = 2048;
  Int               readCount;
  System.Byte[]          bufferFile;
  ClrObject            ftpwr;
  System.Net.FtpWebRequest    request;
  System.IO.Stream        ftpStream;
  System.Net.FtpWebResponse    response;
  FileName            fileName;//Nazwa pliku bez ścieżki
  ;
  fileName = strlwr(Docu::getFileName(_fullFilePath));//nazwa z rozszerzeniem do małych liter
  new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
  ftpwr = System.Net.WebRequest::Create(_ftpURL + "/" + fileName);
  request = ftpwr;
  request.set_UseBinary(true);
  request.set_Method("RETR");
  request.set_Credentials(_credential);
  response = request.GetResponse();
  ftpStream = response.GetResponseStream();
  cl = response.get_ContentLength();
  bufferFile = new System.Byte[bufferSize]();
  readCount = ftpStream.Read(bufferFile,0,bufferSize);
  outputFileStream = System.IO.File::OpenWrite(_fullFilePath);
  while (readCount > 0)
  {
    outputFileStream.Write(bufferFile,0,readCount);
    readCount = ftpStream.Read(bufferFile,0,bufferSize);
  }
  ftpStream.Close();
  outputFileStream.Close();
  response.Close();
  bufferFile = null;
}

Przykład kodu uruchamiającego wysyłanie i odbieranie

Job wysyłający i pobierający plik przez ftp z pomocą wyżej pokazanych metod. Należy w nim zdefiniować własne parametry do serwera ftp oraz nazwę klasy w której zapisaliśmy metody.

Listing kodu x++ z przykładowym wykorzystaniem metod wysyłania i pobierania plików.

static void testFTP(Args _args)
{
  URL                 ftpURL = "ftp://ftp.adres-serwera-ftp.pl";
  System.Net.NetworkCredential    credential = new System.Net.NetworkCredential("login", "haslo");
  ;
  
  //Wysyłanie pojedynczego pliku
  //MainGlobal należy zamienić na na własną nazwę klasy
  MainGlobal::sendFileToFtp(credential,"c:\\temp\\test1.exe", ftpURL);
  
  //Pobieranie pojedynczego pliku
  MainGlobal::readFileFromFtp(credential,"c:\\temp\\test2.exe", ftpURL);
}

Przypisy

Źródła zewnętrzne


Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

kontakt2018@dynamik.pl Lokalizacja: Warszawa

Bądź z nami w kontakcie!